ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนผังบุคลากรของโรงเรียน

วีรศักดิ์ เถาหมอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วริศรา เทศพิจิตร
ครู คศ.3

สุขฤทัย ทรัพย์พรอุดม
ครู คศ.3

วรัทกาญจน์ วงศ์โชติกาญจน์
ครู คศ.3

สุภารัตน์ รอบคอบ
ครู คศ.3

อัญชนา คำสอด
ครู คศ.2

รัตนา เจริญพร
ครู คศ.2

ศิริทิพย์ เนื่องจำนงค์
ครู คศ.1

นลินี สายแสงจันทร์
ครู คศ.1

รัตนา พุทธจักร
ครู คศ.1

โสภา คำไวย์
ครู คศ.1

กนธิชา ไข่แก้ว
ครู คศ.1

พจนา สุริพล
ครู คศ.1

นรีรัตน์ ตลับเพ็ชร
ครู คศ.1

จเร หัตถภูมิเกษตร
ครู คศ.1

ลภัสรดา ใสกระจ่าง
ครู คศ.1

พิมพ์ปวีณ์ รูปเหลี่ยม
ครู คศ.1

ประภาภรณ์ ไกยสวน
ครู คศ.1

วิโรจน์ บุญสราง
ครู คศ.1

ปฐกร ปรีชา
ครูผู้ช่วย

จิราพร รัตนัง
ครูผู้ช่วย

เบญจมาศ ฐานะ
ครูผู้ช่วย

พงศธร สรภูมิ
ครูผู้ช่วย

ประกายรัตน์ ขุนแขวง
ครูผู้ช่วย

อักษร นาวาเจริญ
ครูผู้ช่วย

สมทรัพย์ ละออเอี่ยม
ช่างไฟฟ้า

บุษไพลิน สร้อยทอง
ครูพี่เลี้ยง

สุนิสา สุ่มแก้ว
ครูอัตราจ้าง

ธนารัตน์ นิโครธรานนท์
ครูอัตราจ้าง

พันธ์ฑิตา อินทนิล
ครูอัตราจ้าง

กฤษฎาพร เชื้อดวงผุย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สุกันยา จันทร์ภิรมย์
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดรุณี สีทาแก
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สุกัญญา นิยมสุวรรณ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปนัดดา สกลธรรมมาวุฒิ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รุ้งณภาพร มโนรัตน์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก